ثروتمندان ایران  از افرادی تشکیل شده اند که با تمام وجود متعهد به ایجاد ثروتی کاملا پاک هستند . ثروتمندان ایران یک چیز را خوب می دانند، اینکه می دانند چه می خواهند و آن کسب ثروت است. افرادی  که تلاش می کنند کار فرمای خود باشند.